PPE czyli Pracowniczy Program Emerytalny to nic innego jak system zorganizowanego, grupowego, systematycznego gromadzenia środków na okres emerytalny. W Polsce PPE wprowadzone zostały w 1999 roku. Nie jest to program bardzo popularny, choć zainteresowanie nim stale wzrasta. Wiąże się to z wdrażaniem Programu Budowy Kapitału Polaków.

Program tworzy pracodawca dla swoich pracowników. To wzajemna dobrowolna umowa między pracodawcą, a jego pracownikami, określająca ich wzajemne zobowiązana – żadna ze stron nie jest zobligowana przepisami prawa do przystąpienia do tego programu.

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 roku obowiązkowego programu PPK, czyli Pracowniczego Planu Kapitałowego, warto podkreślić, że jednym z wyjątków pozwalającym na niewdrażanie tego planu jest sytuacja, w której pracodawca prowadzi już Pracowniczy Program Emerytalny od co najmniej 6 lat.

pracownicze programy emerytalne

Prawo do przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego mają wszyscy pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy od co najmniej 3 miesięcy. Każdy pracodawca może prowadzić tylko jedne PPE, ale każdy pracownik może należeć do dowolnej liczby takich programów – jeśli zatrudniony jest w kilku miejscach.

Pracowniczy Program Emerytalny może być prowadzony w:

  • funduszu inwestycyjnym,
  • towarzystwie ubezpieczeniowym,
  • pracowniczym funduszu emerytlnym.

Składka na PPE obejmuje składkę podstawową i dodatkową. Składka podstawowa finansowana jest przez pracodawcę i nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia. Dodatkowa, finansowana jest przez pracownika – ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że partnerzy socjalni (pracodawca oraz reprezentacja pracowników) nie mogą zobowiązać uczestnika programu do jej finansowania.

Wypłata środków zgromadzonych w Pracowniczym Programie Emerytalnym może nastąpić:

  • na wniosek uczestnika, kiedy osiągnie 60 lat,
  • na wniosek uczestnika, kiedy osiągnie wiek 55 lat i nabędzie prawa do wcześniejszej emerytury,
  • w przypadku ukończenia przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił on z wnioskiem o wypłatę środków i nie jest już pracownikiem pracodawcy prowadzącego ten pracowniczy program emerytalny,
  • na wniosek osoby uprawnionej, jeżeli uczestnik umrze

ppe

Środki zgromadzone w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego są wolne od podatku dochodowego od zysków kapitałowych oraz od podatku od spadków i darowizn.